Stanovy spolku

 

 

 

 

 

JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.

 


 

Úplné znění ke dni 24. 10. 2015

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 

1.      Název spolku: JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. (dále též „spolek“).

2.      Sídlo spolku: : U Velkého rybníka 2226/18b, Plzeň.

3.      Spolek přebírá ve všech ohledech nástupnictví po svém předchůdci:
                                         
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ

4.      Doručovací a kontaktní adresa spolku je vždy na adrese předsedy spolku.

5.      Jachetní klub Plzeň, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

6.      Jachetní klub Plzeň, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sportovní činnost v oblasti jachtingu. Posláním spolku je zejména:

a)      Organizovat veškerou činnost svých členů v jachtingu i v doplňujících sportovních a tělovýchovných disciplinách a vytvářet pro ni potřebné materiální, provozně technické a společenské podmínky.

b)      Budovat, provozovat a udržovat zařízení, potřebná ke své činnosti a dbát o jejich účelné a hospodárné využití. Vytvářet k tomu potřebnou ekonomickou základnu, popřípadě také vlastní hospodářkou činnost.

c)      Vést své členy i další účastníky sportovních a jiných akcí k dodržování základních sportovních i občanských pravidel a demokratických principů a vyžadovat dodržování morálního kodexu sportovce.

d)     Vychovávat své členy k odbornému zvládnutí jachtingu a seznamovat je se závodními a bezpečnostními pravidly.

e)      Hájit oprávněné zájmy spolku i jeho členů a jednat při tom se správními orgány i s dalšími organizacemi a jednotlivci.

f)       Informovat členstvo o činnosti spolku a dalších organizací jachtingu v celostátním i mezinárodním měřítku.

g)      Spolupracovat se sportovními svazy vyšší organizační úrovně.

7.      Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II

Činnost spolku

 

1.      Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím výuky a výcviku jachtingu, organizací závodů v jachtingu a pořádáním výcvikových pobytů.

2.      K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší ve formě další drobné výdělečné činnosti související s činností spolku.

3.      Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

čl. III

Symbolika a web

 

1.      Symbolem  spolku je barevné a černobílé logo uvedené v příloze č. 1. Logo spolku je možné používat jen ve spojitosti s činností spolku nebo v rámci propagace spolku. Je zakázáno logo jakkoliv upravovat nebo používat jen jeho část. Majitelem loga je spolek.

2.      Spolek je majitelem domény „jkplzen.cz“. V této doméně spolek realizuje svoje oficiální webovské stránky.

 

čl. IV

Členství

 

1.      Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Jachetní klub Plzeň (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 6 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2.      Fyzická osoba vyplněním přihlášky podává žádost o členství. Pokud Výbor žádost přijme, stává se žadatel „čekatelem“. Výbor spolku, může přijetí žadatele o členství odmítnout, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být narušeno řádné plnění poslání spolku.
Čekatel:

a)      dochází do spolku za přítomnosti člena spolku

b)      zaplatí členský příspěvek s přihlédnutím na poměrnou část roku od jeho přihlášení

c)      řídí se Organizačním řádem a Stanovami spolku

3.      Členem spolku se „čekatel“ stává po schválení jeho žádosti o členství Členskou schůzí.

4.      Ukončení členství

a)      dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem, kdy je Výboru doručeno písemné oznámení o ukončení členství

b)      úmrtím člena

c)      vyloučením člena – Členská schůze má právo vyloučit člena, který svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání sdružení. Členství končí dnem, kdy Členská schůze člena vyloučila. Spolek má právo vymáhat pohledávky a nesplněné závazky i na vyloučeném členovi.

d)     zánikem spolku nebo rozhodnutím Členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

5.      Práva členů:

a)      účastnit se činnosti spolku

b)      být pravidelně informován o dění ve spolku

c)      užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)

d)     podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

e)      od 18 let věku může člen volit do řídících a kontrolních orgánů spolku

f)       být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku, pokud dosáhl věku 18 let

6.      Povinnosti členů:

a)      platit členské příspěvky

b)      chránit a zachovávat dobré jméno spolku

c)      dodržovat Stanovy spolku

d)     dodržovat Organizační řád spolku

7.      Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

8.      Výbor spolku je povinen vést seznam členů. Seznam členů je k nahlédnutí v kanceláři spolku.

 

čl. V

Orgány spolku

 

1.      Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a)      Členská schůze

b)      Výbor

c)      předseda

2.      Dále pak může být zřízena „Kontrolní komise“.

3.      Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

4.      Členská schůze je tvořena shromážděním usnášeníschopné většiny ze všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

5.      Funkční období volených orgánů jsou dva roky. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

čl. VI

Členská schůze

 

1.      Členská schůze je tvořena shromážděním usnášeníschopné většiny ze všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a)      určit hlavní zaměření činnosti spolku

b)      rozhodovat o změně stanov

c)      stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

d)     schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané Výborem,

e)      schvalovat výsledek hospodaření spolku

f)       volit členy Výboru, předsedu a členy kontrolní komise

g)      hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

h)      rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

i)        navrhovat a schvalovat interní organizační normy spolku ve formě Organizačního řádu.

 

2.      Členská schůze je svolávána Výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok,  a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 30. dubna každého kalendářního roku.

3.      Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána Mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat Mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program Mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

4.      Všichni členové mají právo zúčastnit se Členské schůze. Právo hlasovat, volit a být voleni mají pouze členové spolku starší 18 let Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5.      Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 14 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit. Pozvánky jsou odesílány e-mailem, členové  kteří e-mailovou adresu nemají, budou obesláni na adresu bydliště uvedenou v přihlášce nebo na poslední prezenční listině.

6.      Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny hlasujících členů spolku. Usnesení Členská schůze přijímá 3/5 hlasů hlasujících členů spolku.

7.      Jednání Členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 3/5 členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8.      Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Členské schůze. Zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři spolku.

 

čl. VII

Výbor

 

1.      Výbor je druhým nejvyšším orgánem Jachetního klubu Plzeň, z.s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi Členské schůze po celé své funkční období.

2.      Výbor má nejméně 3 členy, předsedu a dva členy Výboru. Jednat jménem spolku může předseda nebo člen Výboru pověřený plnou mocí. Členská schůze může stanovit i další členy Výboru. Jejich počet musí být lichý.

3.      Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4.      Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů Výboru mají stejnou váhu. Na schůzi Výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

5.      Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi Výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

6.      Do výlučné kompetence Výboru patří:

a)      svolávat Členskou schůzi,

b)      přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

c)      posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,

d)     dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

e)      přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

f)       přijímat čekatele a navrhovat je jako nové členy Členské schůzi ke schválení

g)      rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

h)      rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

 

čl. VIII

Předseda

 

1.      Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje samostatně spolek ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím Členské schůze a Výboru. V případě, že předseda zastupuje spolek v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

2.      Předseda je volen Členskou schůzí ze zvolených členů Výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3.      K výlučným kompetencím předsedy patří:

a)      vedení Členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

b)      svolání a vedení schůzí Výboru,

c)      pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4.      Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Výboru a Členské schůze.

5.      Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku. Přesun kompetencí musí být písemný.

 

čl. IX

Kontrolní orgán

 

1.      Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise, která má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává Členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá Členské schůzi.

2.      Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru spolku.

3.      Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, Stanovami, Organizačním řádem spolku a rozhodnutími Členské schůze a Výboru.

4.      Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

5.      Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

6.      Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

7.      O výsledku provedené kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů písemnou zprávu předsedovi a následně Členské schůzi. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8.      Všichni členové, Výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

9.      Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 

čl. X

Majetek a hospodaření

 

1.      Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2.      Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3.      Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4.      Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5.      Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6.      Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7.      Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

8.      Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy v Organizačním řádu spolku.

9.      Majetek je ve vlastnictví Jachetního klubu Plzeň, z.s. jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Členská schůze.

 

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 

1.      Jachetní klub Plzeň, z.s. je členem Českého svazu jachtingu.

2.      Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

3.      Dojde-li k zániku spolku, rozhodne Členská schůze, kam přejde jeho majetek po vypořádání závazků.

4.      Spolek Jachetní klub Plzeň, z.s. vzniká dnem zápisu změn do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.


Příloha č. 1 ke Stanovám JACHETNÍHO KLUBU z.s.

 

Logo spolku podle čl. III Stanov

 

v barevném provedení:

 

 

v černobílém provedení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha č. 1 - stana 1 z 1