ORGANIZAČNÍ ŘÁD

KLUBU

NÁVRH NA VALNOU HROMADU 16.2.2007

 

I.         Obecné zásady členství 1

II.        Práva a povinnosti členů. 2

III.       Funkcionáři SK a jejich volba. 3

IV.      Provoz areálu SK. 4

V.       Provoz dílny. 5

VI.      Provoz sauny. 5

VII.     Provoz baru.. 5

VIII.    Provoz loděnice. 5

IX.      Údržba a úklid areálu.. 6

X.       Sportovní činnost 6

XI.      Rekreační činnost 7

XII.     Aktivní členství 7

XIII.    Sazebník příspěvků, poplatků a pokut 8

 

             I.      Obecné zásady členství

 

 1. Členem klubu může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a ke členství se písemně přihlásí.
 2. Členství vzniká dnem přijetí přihlášky výkonným výborem.
 3. Dokladem členství je průkaz sportovního klubu.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením na základě písemné žádosti člena
  2. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady
  3. vyškrtnutím ze seznamu členů v případě úmrtí člena
 5. Zvláštní formou členství je "čestné členství". Čestné členství se uděluje za zásluhy o rozvoj sportovního klubu.
 6. Rozhodnutí o udělení čestného členství náleží pouze na valné hromadě.
 7. Čestné členství zaniká rozhodnutím valné hromady.
 8. U nového člena si výkonný výbor vyhrazuje právo na zkušební dobu maximálně do 6 měsíců. Přihlašovaná osoba má stejná práva i povinnosti jako řádný člen. Omezení její činnosti vyplývá z toho, že má přidělen pouze klíč od pozemku. Svůj příchod a hosty eviduje při nejbližší možné příležitosti dle bodu IV. odst. 6.

 

 


           II.      Práva a povinnosti členů.

 

 1. Práva členů starších 18 let:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Každý člen má nárok na klíče umožňující mu činnost v areálu.
  3. Každý člen má nárok na jednu skříňku v šatně, pokud je volná.
  4. Může ponechat soukromou loď  v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
  5. Opravovat dle potřeby a místa v dílně loď a příslušenství k ní. Přednost mají lodě klubové.
  6. Může přijet a parkovat autem v prostoru k tomu určeném, je-li dostatek místa.
  7. Má právo kempovat v areálu sportovního klubu.
  8. Může si do areálu přivést hosty. Tento člen zodpovídá  za jejich chování a případné jimi způsobené škody.
 2. Práva členů mladších 18 let:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Každý člen má nárok na jednu skříňku v šatně, pokud je volná.
  3. Může ponechat soukromou loď v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
  4. Opravovat dle potřeby a místa v dílně příslušenství k ní. Přednost mají lodě klubové.
  5. Nemá právo vodit do areálu klubu hosty.
  6. Při závodech a opravách lodí je nutná přítomnost jedné dospělé osoby (člen klubu nebo rodič).
 3. Práva čestného člena:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Může přijet a parkovat, je-li dostatek místa.
  3. Může si do areálu přivést hosty. Tento člen zodpovídá za jejich chování a případné jimi způsobené škody.
  4. Může ponechat se svolením výkonného výboru soukromou loď v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
 4. Povinnosti členů:
  1. Platit členské příspěvky a ostatní poplatky dle rozhodnutí valné hromady.
  2. Dodržovat stanovy, organizační řád a zásady slušného chování v areálu sportovního klubu.
  3. Dodržovat bezpečnostní, požární a jiné předpisy při jakékoliv činnosti v areálu.
  4. Plnit usnesení valné hromady.
  5. Chránit, udržovat a zvelebovat společný majetek.
  6. Při běžné činnosti poslechnout pokynů členů výkonného výboru.
  7. Zapisovat svůj pobyt do evidenční knihy.
  8. Nahradit způsobené škody nebo zajistit nápravu.
  9. Při skončení členství vrátit průkaz, klíče a veškerý zapůjčený materiál.
  10. Účastnit se vybraných závodů jako závodník nebo jako určená služba dle rozhodnutí výkonného výboru.

        III.      Funkcionáři SK a jejich volba

 

1)     Funkcionáři klubu vykonávají následující funkce, které lze podle potřeby slučovat:

 

a)     Předseda sportovního klubu

·         zodpovídá spolu s ostatními členy výboru za chod sportovního klubu v období mezi valnými hromadami

·         řídí činnost výkonného výboru

·         svolává schůze výkonného výboru dle potřeby nebo stanov

·         reprezentuje sportovní klub při jednáních

·         dbá na dodržování stanov a org. řádu členy sportovního klubu

·         podepisuje veškeré finanční doklady spolu s hospodářem nebo tajemníkem

b)     Tajemník sportovního klubu

·         zodpovídá za vedení administrativy

·         pořizuje zápisy ze schůzí výkonného výboru a valných hromad

·         vede evidenci členů

·         dbá na dodržování stanov a org. řádu členy sportovního klubu

·         zastupuje předsedu při jednáních v době jeho nepřítomnosti

c)      Hospodář sportovního klubu

·         zodpovídá za vedení financí sportovního klubu v souladu se zákonem a stanovami klubu

·         vybírá členské příspěvky, pokuty a ostatní poplatky

·         podepisuje veškeré finanční doklady spolu s předsedou           výkonného výboru

·         zodpovídá za inventarizaci veškerého majetku

d)     Správce

·         zodpovídá za údržbu majetku sportovního klubu

·         pro valnou hromadu připravuje návrh nutných prací na příští rok

·         v rámci údržby přiděluje práci určeným členům klubu

e)     Člen výboru

·         pomáhá organizovat činnost sportovního klubu

f)       Kapitán sportovního klubu

·         zodpovídá za sportovní aktivity sportovního klubu

·         je hlavním organizátorem závodů pořádaných klubem

 

2)     Volby výkonného výboru se konají na valné hromadě v souladu se stanovami. Právo navrhovat kandidáty má člen klubu starší 18 let. Délka funkčního období je jeden rok. Počet funkčních období není omezen.
Je možno kooptovat do výboru nové členy bez valné hromady, avšak max. 1/3 původního počtu členů. O předání funkce musí být vyhotoven protokol.

 


       IV.      Provoz areálu SK.

 

 1. Provozní doba areálu není omezena.
 2. Provoz areálu může výkonný výbor v případě potřeby omezit. Omezení je nutno písemně oznámit na nástěnce a všichni členové jsou povinni jej dodržovat.
 3. První příchozí, který odemyká areál, zapíše svůj čas příchodu do docházkové knihy. Další členové a přítomní noví členové, kteří dosud nemají klíč, se zapisují za něho.
 4. Poslední odcházející člen je povinen zkontrolovat vypnutí všech světel, uzavření všech dveří a oken a případné nedostatky odstranit. Do docházkové knihy zapíše – zamykal, čas a podpis.
 5. Každý člen je povinen dbát na stálé zavření vstupů do areálu, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám.
 6. V areálu sportovního klubu se smí zdržovat pouze členové sportovního klubu. Hosté mohou být pouze v doprovodu člena klubu, který hosta zapíše do knihy hostí. Člen klubu plně zodpovídá za návštěvníka včetně škod jím způsobených. Poplatek za pobyt hosta, způsob placení a pokuty za nedodržení stanoví valná hromada.
 7. V době konání závodů se v areálu mohou pohybovat závodníci a jejich doprovod po seznámení se s požadavky org. řádu vůči hostům. V době konání závodů se neplatí poplatky za pobyt hostů v areálu.
 8. Parkování v areálu je povoleno pouze na vyhrazeném místě.
 9. Mytí automobilů je v celém areálu přísně zakázáno.
 10. Volný pohyb psů v areálu je zakázán. Za psa zodpovídá jeho majitel, který je povinen případné znečištění pozemku neprodleně uklidit.
 11. Provoz lodí se řídí Závodními pravidly a Řádem plavební bezpečnosti.
 12. Provoz motorového člunu je povolen při tréninku, při závodech, které jsou uvedeny v termínové listině, a ve zvláštních případech (tonutí, záchrana při bouři apod.) Motorový člun smí řídit pouze osoba mající příslušné oprávnění.
 13. Sportovní klub nenese odpovědnost za případné ztráty či poškození věcí členů nebo jejich hostí v areálu klubu.
 14. Na pozemku klubu je zakázáno chytání ryb.

 


         V.      Provoz dílny

 

 1. Provoz dílny se řídí Provozním řádem dílny, bezpečnostními a požárními předpisy.
 2. Za provoz dílny zodpovídá správce, který je jmenován výkonným výborem a schválen, valnou hromadou.
 3. Všichni členové jsou povinni uposlechnout příkazů správce při užívání dílny.

 

       VI.      Provoz sauny

 

 1. Provoz sauny je 1x až 2x týdně, sejdou-li zájemci.
 2. Za provoz sauny zodpovídá správce.
 3. Všichni členové jsou povinni uposlechnout příkazů správce při užívání sauny.

 

    VII.      Provoz baru

 

 1. Bar slouží k občerstvení členů klubu a hostů při provozu sportovního klubu zejména při závodech a společných akcích.
 2. Vedením baru může být pověřen člen klubu starší 18 let.
 3. Jmenování vedoucího baru výkonným výborem podléhá schválení valnou hromadou.
 4. Na provoz baru může být poskytnuta výkonným výborem finanční záloha, kterou je barman povinen v určené lhůtě vrátit.
 5. Barman zodpovídá za prostor baru.
 6. Ceny v baru musí být přijatelné.

 

  VIII.      Provoz loděnice

 

 1. Přidělování míst v loděnici provádí výkonný výbor.
 2. Každý je povinen ukládat lodě, plachty a ostatní materiál pouze na určená místa.
 3. V loděnici je zakázáno skladovat hořlaviny a jiné nebezpečné látky.
 4. Všichni členové jsou povinni uposlechnout příkazů správce při užívání loděnice.

 


       IX.      Údržba a úklid areálu

 

 1. Údržba je prováděna zejména prací členů klubu v rámci povinností stanovených valnou hromadou.
 2. Údržby jsou povinni se účastnit všichni členové s výjimkou členů čestných.
 3. Práce na údržbě koordinuje výkonný výbor a jsou řízeny správcem.
 4. Úklid společných prostor se provádí dle jmenného rozpisu vydaného výkonným výborem.
 5. Je možná vzájemná dohoda členů o provedení úklidu.
 6. Neprovedení úklidu ve stanoveném termínu podléhá sankcím schváleným valnou hromadou.
 7. Účast na pracích na údržbě eviduje výkonný výbor.
 8. Neúčast či neochota podílet se na údržbě areálu podléhá sankcím schváleným valnou hromadou.

 

         X.      Sportovní činnost

 1. Obecná ustanovení:
  1. sportovní činnost je řízena kapitánem sportovního klubu
  2. závodit může každý člen klubu, který má řádně splněné podmínky členství v daném kalendářním roce a má zaplacenou licenci závodníka ČSJ.
  3. u členů mladších 18 let podléhá start na závodech dodržování Soutěžního řádu ČSJ.
 2. Zásady pro účast na závodech
  1. závodník je povinen dodržovat všeobecná morální pravidla a sportovní etiku, vhodně reprezentovat klub při vystoupeních na veřejnosti
  2. závodník je povinen se řídit Soutěžním řádem ČSJ.
  3. závodník je povinen věnovat maximální pozornost sportovní a technické přípravě v průběhu celého roku.
 3. Sportovní činnost mimo závody:
  1. osoby mladší 18 let mohou vyplouvat na vodu pouze v oblečeném záchranném prostředku a po souhlasu kapitána, trenéra nebo osoby starší 18 let, která je schopna kvalifikovaně poskytnout pomoc v případě nebezpečí.
   Povinnost žáků a dorostu je zapsat se před výjezdem na vodu do knihy výjezdů.
   Pravidelně 1x týdně probíhá organizovaný trénink pod vedením trenéra klubu.
  2. vyplutí hosta na klubové lodi schvaluje v plném rozsahu člen výboru a za případné hmotné škody odpovídá člen, jemuž bylo plavidlo propůjčeno výkonným výborem.

 

 1. Využívání klubového sportovního materiálu:
  1. klubový lodní park může využívat každý člen klubu
  2. o propůjčení klubových lodí rozhoduje na návrh kapitána výkonný výbor
  3. u osob mladších 18 let žádá o propůjčení klubové lodě zákonný zástupce
  4. rozsah užívání klubové lodě je každoročně upravován písemnou dohodou mezi výkonným výborem a žadatelem.

 

       XI.      Rekreační činnost

 

 1. Rekreační činnost mohou členové klubu starší 18 let provádět kdykoli na vlastní nebezpečí.
 2. Při rekreačních jízdách musí účastníci dodržovat Řád plavební bezpečnosti.
 3. Během rekreační jízdy musí mít mládež a neplavci oblečeny záchranné prostředky od vyplutí do přistání. Pro ostatní účastníky plavby musí být k dispozici záchranné prostředky dostatečného vztlaku v plavidle.

 

 

    XII.      Aktivní členství

 

Aktivní člen je ten, kdo za předcházející rok splnil alespoň jeden z následujících bodů:

 

 1. pro klub odpracoval za rok více než 40 hodin. Do těchto hodin se počítají:

a)     brigádnické hodiny

b)     za funkci v závodní komisi na závodech klubu vypsaných v CTL, získá člen 10 hodin, pokud nemá za funkci jinou odměnu

c)      člen zajišťující bar (po dohodě se stanoveným vedoucím baru) během závodů klubu získá 10 hodin

d)     člen výkonného výboru získává za rok 20 hodin

e)     hodiny aktivní pomoci trenérovi při tréninku mládeže

 1. na jachetních závodech získal alespoň 2.VT
 2. prokazatelně získal pro klub minimálně 3 000 Kč

 

 


  XIII.      Sazebník příspěvků, poplatků a pokut

 

1)     Obecná ustanovení:

a)     příspěvky = částka určená pro kalendářní rok valnou hromadou
licenční poplatek (ČSJ, ALT, jíné sdružení). Platí se zásadně předem do termínu určeného valnou hromadou.

b)     poplatky = částky, jejichž výše je stanovena valnou hromadou pro určené období, jako náhrada za služby a ostatní. Poplatky mohou být z rozhodnutí valné hromady doplňovány a měněny.
Zpravidla se platí po absolvování.

c)      pokuta = za porušení stanov, org. řádu, nedodržení rozhodnutí valné hromady nebo výkonného výboru, za pozdní placení poplatku apod. Pokuty uděluje výkonný výbor a oznamuje je písemně vyvěšením rozhodnutí na nástěnku

d)     host = osoba starší 10 let, která není řádným členem klubu.

e)     nový dospělý člen klubu zaplatí kromě členských příspěvků a poplatků vstupní jednorázový vklad 2000,- Kč. Tento člen může během 1. roku potřebný vklad nebo jeho část odpracovat. Sazba je dle sazebníku.

 

2)     Sazebník

a)     členské příspěvky........................................................................ 1400,- Kč/rok
důchodci.......................................................................................... 400,- Kč/rok
dorost [1], žáci[2], ženy na mateřské dovolené.............................. 200,- Kč/rok
poplatek svazu................................................ dle rozhodnutí svazu

b)     sazba pro nového člena za odpracovanou hodinu................. 100,- Kč/hodinu

c)      poplatky za pobyt hosta v klubu déle než 15 min...................... 30,- Kč/den

d)     za soukromou akci v klubovně nebo na pozemku, kdy
nejsou omezena práva členů klubu.......................................... 100,- Kč/24hod

e)     za uložení soukromé plachetnice, která v daném roce
nezávodí[3]........................................................................................... 50,- Kč/měsíc

f)       za uložení soukromého plováku, turistické lodě,
který v daném roce nezávodí......................................................... 50,- Kč/měsíc

g)     za užití dílny klubu pro soukromé účely...................................... 50,- Kč/hodinu
(výkonný výbor může individuálně měnit dle rozsahu)

h)     za užívání šatnové skřínky........................................................... 100,- Kč/rok

i)        Pokuty
jednotná sazba za nesplnění povinnosti člena
za 1 neodpracovanou hodinu..................................................... 150,- Kč

 


 

3)     Slevy pro aktivní členy
Aktivní člen má pro následující rok

a)     slevu na členském příspěvku klubu 700Kč

b)     skříňku zdarma

c)      zproštění poplatku za hosty
(prodle platného řádu musí hosty zapisovat - část IV. odst.6 řádu)

d)     právo na uložení jedné nezávodící soukromé plachetnice, plováku nebo turistické lodě zdarma

 

 

4)     Slevy pro ostatní členy
Člen, který za předcházející rok pro klub odpracoval

a)     30 – 39 hodin, získává pro následující rok slevu na příspěvcích klubu 400 Kč

b)     20 – 29 hodin, získává pro následující rok slevu na příspěvcích klubu 200 Kč

 

 

5)     Ostatní ustanovení

a)     členové, kteří získají více výhod a slev, nemohou mít menší členské příspěvky než 0 Kč

b)     brigádnické hodiny je možné v rodině převádět

c)      brigádnické hodiny, které nejsou využité ke slevě, je možné převést na další kalendářní rok

 

 [1] Dorost = do konce roku, v němž dovrší věk 18 let

[2] Žáci = do konce roku, v němž dovrší věk 15 let

[3] V závažných případech, může výkonný výbor rozhodnout o snížení nebo prominutí příspěvků a poplatků u osob, které o to požádají. Tato poznámka se v žádném případě netýká pokut! O svých rozhodnutích výkonný výbor informuje na valné hromadě členy klubu.

 

zpět